Diferenciacija pouka

POUK V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH

Učitelji od 1. do 9. razreda pri pouku in drugih oblikah organiziranega dela diferencirajo delo z učenci glede na njihove sposobnosti.

V 4., 5., 6. in 7. razredu se pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku lahko pouk v obsegu največ četrtine ur, namenjenih temu predmetu, organizira v manjših učnih skupinah.

V 8. in 9. razredu se pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku lahko pouk vse leto organizira z razporeditvijo učencev v manjše učne skupine.

V šolskem letu 2019/2020 bo pouk v manjših učnih skupinah potekal v 8. in 9. razredu, in sicer pri slovenščini, angleščini in matematiki. V 8. razredu bo pri vseh treh predmetih potekal pouk v petih manjših učnih skupinah. Pri matematiki ga bomo izvajali kot kombinacijo 3. ravni zahtevnosti (1 skupina) s heterogenimi učnimi skupinami (4 skupine). Pri angleščini bo pouk potekal kot kombinacija treh heterogenih skupin in dveh skupin 3. ravni, pri slovenčini pa samo v heterogenih učnih skupinah. V 9. razredu bo pri vseh treh predmetih potekal pouk v štirih manjših učnih skupinah. Pri matematiki ga bomo izvajali kot kombinacijo 3. ravni zahtevnosti (1 skupina) s heterogenimi učnimi skupinami (3 skupine). Pri angleščini bo pouk potekal kot kombinacija dveh heterogenih skupin in dveh skupin 3. ravni, pri slovenčini pa samo v heterogenih učnih skupinah.