Obvezni izbirni predmeti

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. Vsi izbirni predmeti se izvajajo po eno uro, z izjemo tujih jezikov, ki sta jim namenjeni v predmetniku po dve uri tedensko. Vsak učenec izbere dve uri izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši. Tisti učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so na predlog staršev lahko oproščeni sodelovanja pri teh predmetih. O oprostitvi odloči ravnateljica. Vsi izbirni predmeti so enakovredni ostalim predmetom in so ocenjeni številčno.

V šolskem letu 2019/20 izvajamo sledeče izbirne predmete:

Razred Izbirni predmet Izvajalec
7. GLEDALIŠKI KLUB Katarina Dremelj
LIKOVNO SNOVANJE 1 Urška Jeraj
NEMŠČINA 1 Valentina Pokupec
OBDELAVA GRADIV: LES Matej Kastelic
PLES Maruša Poplas
RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI Matej Kastelic
SODOBNA PRIPRAVA HRANE Marjetka Kolbl
ŠPORT ZA SPROSTITEV Monika Rjavec
VERSTVA IN ETIKA 1 Dušan Antolič
8. GLEDALIŠKI KLUB Katarina Dremelj
IZBRANI ŠPORT ODBOJKA Tadeja Veit
IZBRANI ŠPORT NOGOMET Marko Potokar
MATEMATIČNE DELAVNICE 8 Nina Bokal
MULTIMEDIJA Barbara Flisar
NEMŠČINA 1 Valentina Pokupec
NEMŠČINA 2 Valentina Pokupec
OBDELAVA GRADIV: UMETNE SNOVI Matej Kastelic
PLES Maruša Poplas
RISANJE GEOMETRIJI IN TEHNIKI Matej Kastelic
ROBOTIKA V TEHNIKI Matej Kastelic
SODOBNA PRIPRAVA HRANE Marjetka Kolbl
ŠOLSKO NOVINARSTVO Sabina Jevšenak
VERSTVA IN ETIKA 1 Dušan Antolič
9. LIKOVNO SNOVANJE 3 Urška Jeraj
MATEMATIČNE DELAVNICE 9 Bokal Nina
NEMŠČINA 3 Marija Maja Zajc Kalar
OBDELAVA GRADIV: KOVINE Matej Kastelic
PLES Maruša Poplas
RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI Matej Kastelic
ŠOLSKO NOVINARSTVO Sabina Jevšenak
ŠPORT ZA ZDRAVJE Monika Rjavec

V POŠPP z nižjim izobrazbenim standardom glede na število učencev in njihov interes izvajamo tri izbirne predmete, in sicer: obdelava gradiv les, obdelava gradiv kovine in računalništvo.