Obvezni izbirni predmeti

Izbirni predmeti so namenjeni prilagajanju osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. Vsi izbirni predmeti se izvajajo po eno uro, z izjemo tujih jezikov, ki sta jim namenjeni v predmetniku po dve uri tedensko. Vsak učenec izbere dve uri izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši. Tisti učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so na predlog staršev lahko oproščeni sodelovanja pri teh predmetih. O oprostitvi odloči ravnateljica. Vsi izbirni predmeti so enakovredni ostalim predmetom in so ocenjeni številčno.

Predstavitev obveznih izbirnih predmetov

Pri izbiri vam bo morda v pomoč kratek opis izbirnih predmetov, ki so ga pripravili naši strokovni aktivi.

Predstavitev obveznih izbirnih predmetov

7. razred

ANSAMBELSKA IGRA

ASTRONOMIJA – ZVEZDE IN VESOLJE

GLEDALIŠKI KLUB

KLEKLJANJE 1

LIKOVNO SNOVANJE 1

LOGIKA

MATEMATIČNA DELAVNICA 7

NEMŠČINA 1

OBDELAVA GRADIV LES

ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU

PLES

RAČUNALNIŠTVO – UREJANJE BESEDIL

RASTLINE IN ČLOVEK

RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI (delo s 3D tiskalnikom)

SODOBNA PRIPRAVA HRANE

ŠPORT ZA SPROSTITEV

VERSTVA IN ETIKA

8. razred

ANSAMBELSKA IGRA

ASTRONOMIJA – DALJNOGLEDI IN PLANETI

GLEDALIŠKI KLUB

IZBRANI PREDMET ŠPORT

KLEKLJANJE

LIKOVNO SNOVANJE 2

MATEMATIČNA DELAVNICA 8

NEMŠČINA 2

OBDELAVA GRADIV UMETNE SNOVI

ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU

PLES

POSKUSI V KEMIJI

RAČUNALNIŠTVO – MULTIMEDIJA

RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI (delo s 3D tiskalnikom)

ROBOTIKA V TEHNIKI

SODOBNA PRIPRAVA HRANE

ŠOLSKO NOVINARSTVO

VERSTVA IN ETIKA

9. razred

ANSAMBELSKA IGRA

ASTRONOMIJA – SONCE, LUNA, ZEMLJA

ELEKTRONIKA Z ROBOTIKO

GLEDALIŠKI KLUB

LIKOVNO SNOVANJE

MATEMATIČNA DELAVNICA 9

NEMŠČINA 3

OBDELAVA GRADIV KOVINE

ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU

PLES

POSKUSI V KEMIJI

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

RETORIKA

RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI

SODOBNA PRIPRAVA HRANE

ŠOLSKO NOVINARSTVO

ŠPORT ZA ZDRAVJE

VERSTVA IN ETIKA