Šolska prehrana

Naročnik lahko do 8.00 ure odjavi/prijavi posamezne obroke za tekoči  šolski dan v računovodstvu šole (IZKLJUČNO na tel. št.:  01 786 68 74  ali e-mail: prehrana.brinje@guest.arnes.si).  V kolikor naročnik posameznih obrokov ne odjavi pravočasno, plača polno ceno, vključno s subvencijo.

Na zajtrk se lahko naročijo vsi učenci, ne le učenci v JV. Zajtrk bomo delili od 7.15 do 7.45.

Skladno z Zakonom o šolski prehrani, ki ureja organizacijo šolske prehrane za učence, pravico učencev do subvencije za šolsko prehrano, višino subvencije, pogoje za dodeljevanje subvencije ter nadzor nad izvajanjem tega zakona, je določeno, da:

  • starši prijavijo učenca na šolsko prehrano na predpisanem obrazcu praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto. Prijava se lahko odda tudi med šolskim letom in se kadarkoli prekliče.
  • S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost staršev, da bodo redno plačevali prispevke in pravočasno odjavljali obroke skladno s pravili šolske prehrane.

Zakon omogoča subvencije za malico tistim učencem iz socialno ogroženih družin, katerih mesečni dohodek na osebo ne presega 53 % neto povprečne plače v Sloveniji. Tem učencem CSD izda odločbo o upravičenosti do subvencije za malico oz. kosilo in staršem vlog ni potrebno oddajati.

 

Vse vaše pripombe, predloge in mnenja v zvezi s šolsko prehrano lahko naslavljate na Sabino Planinšek, vodjo šolske prehrane (sabina.planinsek@os-brinje.si) in Vesna Steklačič, vodjo šolske kuhinje (vesna.steklacic@os-brinje.si oz. telefon 786-68-81) ali pisno v knjigo pritožb in pohval, ki se nahaja v pisarni pomočnice ravnateljice.