SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa osnovnošolsko splošno izobraževanje
osnovnošolsko prilagojeno izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE
Ljubljanska cesta 40a
1290 GROSUPLJE
Podružnična osnovna šola Polica
Polica 200, 1290 GROSUPLJE
tel: 01 785 35 49; 040 474 874
Vodja enote: Dušan Antolič
Podružnična osnovna šola s prilagojenim programom
Ljubljanska cesta 40a, 1290 GROSUPLJE
tel: 01 786 68 70; 040 474 871
Vodja enote: Anja Svetin
Organigram organa Organigram zavoda
2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba Špelca Podgoršek Pirc, ravnateljica
tel: 01 786 68 70
fax: 01 786-68-90
e-mail: spela.podgorsek-pirc@guest.arnes.si
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi
 1. Organizacijsko in delovno področje
– Pravila OŠ Brinje Grosuplje
 
 1. Področje osebnih podatkov
– Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ Brinje Grosuplje
– Pravila o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ Brinje Grosuplje
 
 1. Finančno področje
– Pravilnik o računovodstvu v OŠ Brinje Grosuplje
– Pravilnik o popisu
 
 1. Ostala področja
– Pravila šolske prehrane
– Aneks k pogodbi o šolski prehrani
– Pravila šolske prehrane – dopolnitev 5. člena
– Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi
– Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti – status učenca
– Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti
– Dogovor o pravilih pri izvajanju šolskih prevozov
– Pravila šolskega reda
– Vzgojni načrt OŠ Brinje Grosuplje
– Pravila šolskega hišnega reda
 
Državni predpisi Povezava na državni register predpisov za seznam predpisov, ki veljajo za področje delovanja zavoda:   

Druge povezave na državne registre:

– Ministrstvo za šolstvo in šport:
– Uradni list RS:
– Državni zbor:
– EU portal:
– Občina Grosuplje:

Zakoni in pravilniki:

Predpisi lokalnih skupnosti
Predpisi EU
 • Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov
 • V postopku ni nobenega predloga predpisov.
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
 • Letni delovni načrt (LDN)
 • Učbeniški sklad
 • Finančno poročilo
 • Poslovno poročilo
2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
 • Prijavno – sprejemni postopek za vpis v prvi razred
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja
 • Volitve v nazive učiteljev
 • Imenovanje ravnatelja
 • Izdaja nadomestnih dokumentov in listin
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
 • Seznam vpisanih učencev v tekoče šolsko leto
 • Seznam zaposlenih
 • Seznam učencev s posebnimi potrebami
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
 • Popis nepremičnin in premoženjskega stanja
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa
 • Urnik oddelkov za šolsko leto 2020/2021
 • Šolski prevozi – vozni red
 • Šolski koledar
 • Šolska publikacija
 • Šolski red
 • Cenik prehrane